Thông báo nộp PHIẾU ĐIỂM XÉT TUYỂN của học sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

Những học sinh đã nhập học vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 CHƯA NỘP PHIẾU ĐIỂM XÉT TUYỂN cho Hội đồng Tuyển sinh của trường vui lòng đến nộp phiếu điểm xét tuyển trong ngày Thứ 2 (02/07/2018) và Thứ 3 (03/07/2018).

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH