Nhà trường » Học bổng Nguyễn Tất Thành

Học bổng Nguyễn Tất Thành

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 12 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 12 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 14h:40' 24/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 - Khối 12.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 11 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 11 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 14h:32' 24/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 - Khối 11.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 10 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 10 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 14h:29' 24/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 - Khối 10.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 9 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 9 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 14h:08' 24/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 - Khối 9.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 8 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 8 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 14h:01' 24/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 - Khối 8.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 7 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 7 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 13h:59' 24/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 - Khối 7.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 6 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 – Khối 6 - Học kì II năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 13h:25' 24/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 45 - Khối 6.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 12 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 12 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 22h:00' 23/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 Khối 12.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 10, 11 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 10, 11 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 15h:01' 23/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 Khối 10, 11.


Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 9 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Chân dung học sinh nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 – Khối 9 - Học kì I năm học 2022 – 2023

Cập nhật: 14h:36' 23/03/2023

Mỗi năm học, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành trao tặng học bổng cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các em nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Dưới đây là các học sinh xuất sắc nhận Học bổng Nguyễn Tất Thành lần thứ 43 và 44 Khối 9.