Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 GĐ 4 thực hiện từ ngày 13/3/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 GĐ 4 thực hiện từ ngày 13/3/2023

Cập nhật: 08h:42' 11/03/2023

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023

Cập nhật: 16h:49' 03/02/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 30/01/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 30/01/2023

Cập nhật: 17h:26' 12/01/2023

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 30/01/2023 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/12/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/12/2022

Cập nhật: 07h:31' 18/12/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/12/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 có sự thay đổi Khối 9 buổi 1, lớp 10D4, 11D2, 11N2 buổi 2 áp dụng từ ngày 28/11/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 có sự thay đổi Khối 9 buổi 1, lớp 10D4, 11D2, 11N2 buổi 2 áp dụng từ ngày 28/11/2022

Cập nhật: 16h:06' 27/11/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 có sự thay đổi Khối 9 buổi 1, lớp 10D4, 11D2, 11N2 buổi 2 áp dụng từ ngày 28/11/2022 Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022

Cập nhật: 09h:27' 29/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022

Cập nhật: 11h:18' 15/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/09/2022

Cập nhật: 10h:30' 16/09/2022

Thời khóa biểu có sự thay đổi: Khối sáng (buổi 1: K6,7,8,9,12), ( buổi 2 Khối 8) và CLB Thể dục thể thao Khối 8 áp dụng từ ngày 19/09/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022

Cập nhật: 15h:21' 05/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022

Cập nhật: 18h:34' 08/08/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .