Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022

Cập nhật: 15h:21' 05/09/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/09/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022

Cập nhật: 18h:34' 08/08/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 08/08/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 11/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 11/04/2022

Cập nhật: 16h:29' 08/04/2022

Thời khóa biểu Khối 6,7,8,9,10,11 (buổi 1) có sự thay đổi (do thay đổi số tiết ở môn Hóa và Địa). Đề nghị các thầy, cô giáo xem và thực hiện từ 10/4/2022 . Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06/04/2022

Cập nhật: 16h:13' 05/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06/04/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 04/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 04/04/2022

Cập nhật: 09h:07' 03/04/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 04/04/2022.  Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 28/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 28/03/2022

Cập nhật: 23h:15' 26/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 28/03/2022. (Khối 9 kết thúc chương trình các môn không thi vào lớp 10, Khối 12 kết thúc môn Vật lý) Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 14/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 14/03/2022

Cập nhật: 12h:06' 12/03/2022

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 14/03/2022 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 (UPDATE 26/12)

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 (UPDATE 26/12)

Cập nhật: 09h:15' 25/12/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 27-12-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 22-11-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 22-11-2021

Cập nhật: 14h:19' 20/11/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 22-11-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 18-10-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 18-10-2021

Cập nhật: 16h:45' 16/10/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 18-10-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .