Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 Khối THCS áp dụng từ ngày 06-09-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 Khối THCS áp dụng từ ngày 06-09-2021

Cập nhật: 16h:11' 05/09/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 06-09-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 16-08-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 16-08-2021

Cập nhật: 22h:16' 19/08/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 16-08-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu  khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 09-08-2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 09-08-2021

Cập nhật: 17h:10' 06/08/2021

Thời khóa biểu năm học 2021-2022 áp dụng từ ngày 09-08-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-05-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-05-2021

Cập nhật: 08h:33' 02/05/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-05-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 19-04-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 19-04-2021

Cập nhật: 16h:58' 17/04/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 19-04-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-04-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-04-2021

Cập nhật: 18h:47' 09/04/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 12-04-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 22-03-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 22-03-2021

Cập nhật: 16h:20' 19/03/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 22-03-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-01-2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-01-2021

Cập nhật: 12h:56' 02/01/2021

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 04-01-2021 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 30-11-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 30-11-2020

Cập nhật: 09h:40' 29/11/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 30-11-2020 Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 02-11-2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 02-11-2020

Cập nhật: 11h:32' 01/11/2020

Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 02-11-2020 Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây .