Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Anh tham dự toạ đàm trực tuyến "Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - bước đột phá của ngành giáo dục" trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ