Cập nhật ngày 01/03/2023

 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh

Hiệu trưởng Nhà trường (2013-2/2023)

 PGS. TS. NGƯT. Vương Dương Minh,
Hiệu trưởng Nhà trường (1998-12/2012), Bí thư Chi bộ (2004-2012)

 

PGS.TS. Đỗ Danh Bích - Phó Hiệu trưởng Nhà trường (2013 - 2018)

 

PGS. TS. Phạm Viết Vượng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (1998-1999)

NGƯT. Nguyễn An Nghi, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (1998-1999)

 TS. Dương Duy Bằng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường (1999-2004)

 ThS. Nguyễn Thị Ngân Hoài, Bí thư Chi bộ (1998-2004)