Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở giáo dục và đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

VBQPPL quy định

59

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Chuyển đến 02 ngày; Chuyển đi 01 ngày làm việc

+ Chuyển trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT thelịch thông báo hàng năm.

+ Chuyển ngoài thành phố: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết đnh số 51/2002/QĐ-BGDDT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

60

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

02 ngày làm việc

+ Trong thành phố: Thực hiện tại các trường THPT theo lịch thông báo hàng năm.

+ Ngoài thành phố: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDDT ngày 25/12/2002; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

61

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT

Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

62

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Theo hướng dẫn hàng năm của Bộ GDĐT

Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

63

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

15 ngày làm việc

Tại điểm đăng ký dự thi theo quy chế thi THPT quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo


Chi tiết xem trong file đính kèm tại đây