Học sinh THCS xem theo khối, học sinh THPT xem theo từng môn kiểm tra.

Quy định vắng kiểm tra, xem tại đây.

Danh sách Khối 6, xem tại đây.

Danh sách Khối 7, xem tại đây.

Danh sách Khối 8, xem tại đây

Danh sách Khối 10: xem tại đây.

Danh sách Khối 11:

             Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

Danh sách Khối 12:

            Môn Toán, xem tại đây.

            Môn Vật lý, xem tại đây.

            Môn Hóa học, xem tại đây.

            Môn Ngữ văn, xem tại đây.

            Môn Tiếng Anh, xem tại đây.

            Môn Sinh học, xem tại đây.