Thứ ngày

Môn (Thời gian)

Khối

Số phòng

Thời gian bắt đầu kiểm tra

Thứ Năm 05/10/2017

Hóa (60 phút)

10A

4

7h30

Hóa (60 phút)

11A

4

Hóa (60 phút)

12A

4

Anh (60 phút)

12D, 12N

14

Anh (60 phút)

10D, 10N

14

8h30

Anh (60 phút)

11D, 11N

14

Anh (60 phút)

6

15

13h30

Anh (60 phút)

7

11

Văn (90 phút)

8

10

14h30

Văn (90 phút)

9

13

Thứ Sáu 06/10/2017

Lý (60 phút)

10A, 10N

9

7h30

Lý (60 phút)

11A, 11N

9

Lý (60 phút)

12A, 12N

7

Văn (90 phút)

10D

8

8h30

Văn (90 phút)

11D

9

Văn (120 phút)

12D

11

Văn (90 phút)

6

15

13h30

Văn (90 phút)

7

11

Anh (60 phút)

8

10

15h00

Anh (60 phút)

9

13

Thứ Bảy
07/10/2017

Toán (90 phút)

10

17

7h30

Toán (90 phút)

11

18

Toán (90 phút)

12

18

9h00

Toán (90 phút)

6

15

13h30

Toán (90 phút)

7

11

Toán (90 phút)

8

10

15h00

Toán (90 phút)

9

13


 

Ghi chú:

* Trong các ngày kiểm tra từ 05/10 đến 07/10/2017 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.

* Đối với học sinh khối THPT:

Các lớp A kiểm tra 3 môn : Toán, Lý, Hóa; các lớp D kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh;
các lớp N kiểm tra 3 môn Toán, Lý, Anh.

K10, K11 : Toán, Văn, Lý, Hóa 100% tự luận

Tiếng Anh: Trắc nghiệm  70%, Tự luận  30%

K12: Văn 100% tự luận; Toán, Lý, Hóa, Anh:  100% trắc nghiệm.

* Đối với học sinh khối THCS: Kiểm tra 3 môn Toán, Văn, Anh

Toán, Văn : 100% Tự luận; Tiếng Anh : Trắc nghiệm 30%, Tự luận : 70%