Thời khóa biểu có sự thay đổi: Khối sáng (buổi 1: K6,7,8,9,12), (buổi 2 Khối 8) và CLB Thể dục thể thao Khối 8 áp dụng từ ngày 19/09/2022

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

TKB CLB THỂ THAO: xem tại đây

TKB CLB NGHỆ THUẬT: xem tại đây

  Phòng học TANN : Buổi Sáng 

                                  Buổi Chiều      

Thời gian biểu: