- Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng, buổi sáng: 7h30, buổi chiều 13h30

Sáng Thứ 2, 20/02/2023: Phạm Hương (Anh), Vũ Anh, Kim Anh, Chí Bắc, Ngọc Chu, Phan Chức, Phạm Du, Kim Dung, Tiến Dũng, Thùy Dương, Lưu Đức, Việt Đức, Hương Giang, Đỗ Hà, Thúy Hà, Hồng Hải, Lê Hạnh, Văn Hào, Triệu Hiền, Phùng Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Đăng Hoàng, Minh Huệ, Quốc Hùng, Lê Huyền, Vũ Huyền, Vũ Hương, Như Khánh, Hoàng Khuyên, Thùy Linh, Tiến Lợi, Ngọc Minh, Hồng Ngọc, Hà Phương, Lan Phương, Tuấn Sơn, Nguyễn Tâm, Thanh Tâm, Mai Thanh, Lê Thảo, Hương Thảo, Viết Thắng, Kiều Thu, Phạm Thủy, Văn Thư, Thu Trang, Quỳnh Trang, Nguyễn Trang, Việt Trường, Châu Vân, Quốc Việt, Thành Vinh, Thanh Xuân, Nguyễn Yến, Thu Phương, Bùi Hiền

---o0o---

Chiều Thứ 2, 20/02/2023: Phạm Hương (Anh), Vũ Anh, Lê Cường, Tạ Cường, Phan Chức, Phạm Du, Kim Dung, Tiến Dũng, Thùy Dương, Bá Đại, Đạt Đăng, Trần Đức, Lưu Đức, Hương Giang, Đỗ Hà, Hồng Hải, Lê Hạnh, Hồng Hạnh, Bùi Hiền, Phùng Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Nguyễn Hòa, Đăng Hoàng, Minh Huệ, Quốc Hùng, Đoàn Huyền, Lê Huyền, Vũ Huyền, Diệu Khanh, Như Khánh, Hải Liên, Thùy Linh, Mai Linh, Thúy Loan, Tiến Luận, Ngọc Minh, Thành Nam, Hồng Ngọc, Hà Phương, Nguyễn Phương, Lan Phương, Lâm Quỳnh, Tuấn Sơn, Nguyễn Tâm, Thanh Tâm, Hải Tiệp, Nguyễn Tú, Cẩm Tú, Ngọc Tuyến, Lê Thảo, Hương Thảo, Kiều Thắng, Lê Thu, Kiều Thu, Trần Thúy (Sử), Lê Thủy, Thanh Thúy, Trần Thúy (Văn), Bùi Thúy, Văn Thư, Thu Trang, Minh Trang, Quỳnh Trang, Nguyễn Trang, Văn Tráng, Việt Trường, Châu Vân, Nguyễn Yến, Thanh Lê.

---o0o---

Sáng Thứ 3, 21/02/2023: Phạm Hương (Anh), Vũ Anh, Kim Anh, Ngô Cúc, Lê Cường, Tạ Cường, Giáp Cường, Kim Dung, Tiến Dũng, Thùy Dương, Đạt Đăng, Nguyễn Đức, Lưu Đức, Hương Giang, Thúy Hà, Triệu Hiền, Phùng Hiền, Vũ Hiệp, Lê Hiếu, Đăng Hoàng, Tú Hồng, Đỗ Hồng, Minh Huệ, Quốc Hùng, Lê Huyền, Vũ Huyền, Vũ Hương, Văn Khiêm, Hoàng Khuyên, Thùy Linh, Mai Linh, Thúy Loan, Tiến Lợi, Thanh Mai, Ngọc Minh, Phan Nga, Thanh Nhàn, Hà Phương, Thanh Quang, Lâm Quỳnh, Tuấn Sơn, Nguyễn Tâm, Thanh Tâm, Nguyễn Tú, Thanh Tú, Hoàng Thái, Mai Thanh, Hương Thảo, Viết Thắng, Kiều Thắng, Kiều Thu, Phạm Thủy, Thanh Thúy, Trần Thúy (Văn), Hồng Thúy, Văn Thư, Huyền Thương, Thu Trang, Quỳnh Trang, Nguyễn Trang, Văn Tráng, Việt Trường, Quốc Việt, Nguyễn Yến, Thanh Lê, Thu Phương

---o0o---

Chiều Thứ 3, 21/02/2023: Vũ Anh, Kim Anh, Chí Bắc, Tạ Cường, Giáp Cường, Phan Chức, Thúy Diệu, Phạm Du, Tiến Dũng, Bá Đại, Đạt Đăng, Nguyễn Đức, Lưu Đức, Hương Giang, Hồng Hạnh, Văn Hào, Triệu Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Nguyễn Hòa, Đỗ Hồng, Đoàn Huyền, Lê Huyền, Vũ Hương, Như Khánh, Hải Liên, Thùy Linh, Tiến Lợi, Tiến Luận, Thanh Mai, Ngọc Minh, Thành Nam, Phan Nga, Hồng Ngọc, Thanh Nhàn, Hồng Nhung, Nguyễn Phương, Thanh Quang, Lâm Quỳnh, Thanh Tâm, Hải Tiệp, Ngọc Toản, Nguyễn Tú, Cẩm Tú, Ngọc Tuyến, Kiều Thắng, Lê Thu, Trần Thúy (Sử), Lê Thủy, Thanh Thúy, Trần Thúy (Văn), Văn Thư, Thu Trang, Quỳnh Trang, Văn Tráng, Việt Trường, Châu Vân, Quốc Việt, Thanh Xuân, Thanh Lê, Nguyễn Anh

---o0o---

Sáng Thứ 4, 22/02/2023: Vũ Anh, Chí Bắc, Lê Cường, Giáp Cường, Phan Chức, Thúy Diệu, Phạm Du, Thùy Dương, Đạt Đăng, Trần Đức, Lưu Đức, Việt Đức, Hương Giang, Thúy Hà, Lê Hạnh, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Nguyễn Hòa, Đăng Hoàng, Tú Hồng, Quốc Hùng, Lê Huyền, Vũ Hương, Như Khánh, Hoàng Khuyên, Thùy Linh, Tiến Lợi, Thanh Mai, Trường Nghiêm, Thành Nam, Thanh Nhàn, Cẩm Nhi, Hồng Nhung, Nguyễn Phương, Lan Phương, Minh Phương, Thanh Quang, Thanh Tâm, Ngọc Toản, Nguyễn Tú, Thanh Tú, Hoàng Thái, Mai Thanh, Viết Thắng, Kiều Thu, Phạm Thủy, Bùi Thúy, Văn Thư, Thu Trang, Nguyễn Trang, Việt Trường, Quốc Việt, Thành Vinh, Nguyễn Yến, Thanh Lê, Thu Phương, Nguyễn Anh

 ---o0o---

Chiều Thứ 4, 22/02/2023: Vũ Anh, Ngô Cúc, Lê Cường, Tạ Cường, Kim Dung, Tiến Dũng, Bá Đại, Trần Đức, Lưu Đức, Hương Giang, Thúy Hà, Hồng Hải, Hồng Hạnh, Phùng Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Đăng Hoàng, Lê Huyền, Vũ Huyền, Vũ Hương, Diệu Khanh, Văn Khiêm, Mai Khuyên, Hải Liên, Thùy Linh, Thúy Loan, Tiến Lợi, Tiến Luận, Ngọc Minh, Thành Nam, Trường Nghiêm, Thanh Nhàn, Hà Phương, Hiền Phương, Minh Phương, Thanh Quang, Lâm Quỳnh, Nguyễn Tâm, Hải Tiệp, Cẩm Tú, Ngọc Tuyến, Hoàng Thái, Viết Thắng, Kiều Thắng, Lê Thu, Trần Thúy (Sử), Lê Thủy, Thanh Thúy, Trần Thúy (Văn), Văn Thư, Huyền Thương, Thu Trang, Minh Trang, Văn Tráng, Việt Trường, Châu Vân, Quốc Việt, Thành Vinh, Thanh Xuân, Nguyễn Yến, Nguyễn Anh