- Trong các ngày kiểm tra từ 10/12 đến 12/12/2018 học sinh toàn trường nghỉ học văn hóa.

- Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng để coi kiểm tra Buổi sáng 7h00; Buổi chiều 13h30


Ngày

Buổi

Giáo viên coi kiểm tra

Thứ 2
10/12

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Phương, Tiến Dũng,
Hoàng Khuyên, Trường Nghiêm, Lâm Quỳnh, Cẩm Tú, Trương Dũng,
Mai Thanh, Vũ Anh, Lê Thảo, Thanh Nhàn, Kim Dung, Thùy Linh,
Hoàng Thái, Hồng Ngọc, Thúy Loan, Nguyễn Yến, Lê Hạnh,
Nguyễn Anh, Thu Thủy, Phạm Thủy, Bùi Hiền, Quỳnh Trang,
Châu Vân, Huyền Thương, Lan Phương, Lê Thủy, Chu Thủy,
Thanh Mai, Lê Hiếu, Văn Thư, Quốc Việt

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Phương, Tiến Dũng,
Cẩm Tú, Lê Cường, Đạt Đăng, Lâm Quỳnh, Hà Phương, Lan Phương,
Trần Thúy (Sử), Minh Trang, Hoàng Khuyên, Nguyễn Hòa,
Nguyễn Tráng, Tiến Lợi, Thanh Xuân, Bùi Hiền, Bá Đại, Quỳnh Trang,
Lê Thủy, Vũ Bình, Thúy Loan, Mai Linh, Vũ Huyền, Nguyễn Phương,
Hồng Ngọc, Nguyễn Yến, Lê Thảo, Thanh Nhàn, Mai Thanh,
Thùy Linh, Kim Dung, Lê Huyền, Phùng Hiền, Lê Hạnh,
Trần Thúy (Văn), Huyền Thương, Nguyễn Khiêm, Phạm Du,
Phạm Hương (Anh), Lê Hiếu, Quốc Việt, Kiều Thắng, Ngọc Minh

Thứ 3
11/12

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Phương, Tiến Dũng,
Hương Thảo, Lê Thu, Hà Phương, Nguyễn Khiêm, Trần Thúy (Sử),
Lê Thủy, Trần Đức, Lâm Quỳnh, Kiều Thắng, Nguyễn Phương,
Văn Thư, Vũ Huyền, Bùi Thúy, Nguyễn Yến, Ngọc Minh,
Nguyễn Tâm, Hồng Ngọc, Thanh Nhàn, Vũ Anh, Hoàng Thái,
Lưu Đức, Huyền Thương, Thúy Loan, Nguyễn Tráng, Lê Hiếu,
Nguyễn Anh, Phan Nga, Bùi Hiền, Phùng Hiền, Thanh Quang,
Châu Vân, Quốc Việt, Nguyễn Hòa, Thanh Xuân, Đoàn Huyền,
Vũ Bình, Hải Liên, Nguyễn Đức, Thanh Mai, Chu Thủy

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Phương, Tiến Dũng,
Lâm Quỳnh, Hà Phương, Bá Đại, Nguyễn Tráng, Lan Phương,
Đăng Hoàng, Ngọc Minh, Vũ Toản, Vũ Anh, Phạm Hương (Anh),
Mai Linh, Thu Phương, Đoàn Huyền, Kiều Thắng, Bùi Hiền,
Nguyễn Đức, Lê Thảo, Kim Dung, Vũ Huyền, Thùy Linh, Hồng Ngọc,
Phạm Thủy, Thu Thủy, Lê Hạnh, Nguyễn Yến, Lê Huyền, Thanh Nhàn,
Trần Thúy (Văn), Phùng Hiền, Quỳnh Trang, Huyền Thương,
Lê Cường, Cẩm Nhi, Lê Thủy, Kim Anh, Hương Thảo,
Trường Nghiêm, Tiến Lợi, Lê Hiếu, Văn Thư, Thúy Loan,
Nguyễn Tâm

Thứ 4
12/12

Sáng

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Phương, Tiến Dũng,
Trường Nghiêm, Lâm Quỳnh, Cẩm Nhi, Phạm Du, Vũ Huyền,
Trương Dũng, Bùi Thúy, Hồng Ngọc, Ngọc Minh, Lan Phương,
Hà Phương, Kim Dung, Phan Nga, Huyền Thương, Nguyễn Yến,
Nguyễn Anh, Phạm Thủy, Lê Thảo, Lê Hiếu, Hương Thảo, Lưu Đức,
Lê Thủy, Châu Vân, Thanh Nhàn, Đặng Hiền, Vũ Anh, Nguyễn Tâm,
Lê Hạnh, Mai Thanh, Quốc Việt, Hải Liên, Minh Trang, Quỳnh Trang,
Kiều Thắng, Vũ Bình, Thúy Loan

Chiều

Trần Dần, Kim Liên, Vũ Hiệp, Thắm Hồng, Chu Phương, Tiến Dũng,
Cẩm Tú, Lê Thu, Lê Cường, Mai Linh, Bá Đại, Thu Phương,
Nguyễn Hòa, Lan Phương, Bùi Thúy, Hoàng Khuyên, Nguyễn Tráng,
Nguyễn Khiêm, Bùi Hiền, Lê Thủy, Thanh Quang, Vũ Bình, Tiến Lợi,
Nguyễn Đức, Thúy Loan, Trần Đức, Nguyễn Yến, Kim Dung,
Huyền Thương, Hồng Ngọc, Thu Thủy, Lê Thảo, Vũ Huyền,
Hoàng Thái, Lê Huyền, Châu Vân, Thanh Nhàn, Nguyễn Tâm,
Lê Hạnh, Quỳnh Trang, Trường Nghiêm, Kim Anh, Kiều Thắng,
Hà Phương, Phạm Du, Lê Hiếu, Văn Thư