Học sinh lớp 9 xem theo khối

Quy định vắng kiểm tra,xem tại đây.

Danh sách Khối 9, xem tại đây.

Trong 2 buổi sáng kiểm tra HK1 K9, HS các khối lớp khác học bình thường theo TKB.

Riêng HS học GDTC K10 và K11, học CLBNT K10 và K11 nghỉ sáng Thứ 4 và sáng Thứ 5.

Trân trọng!