Lịch tuần & TKB


Lịch tuần 17 từ 28/11 đến 04/12/2022
NTT
Lịch tuần 17 từ 28/11 đến 04/12/2022
Thời khóa biểu năm học 2022-2023 có sự thay đổi Khối 9 buổi 1, lớp 10D4, 11D2, 11N2 buổi 2 áp dụng từ ngày 28/11/2022
NTT
Thời khóa biểu năm học 2022-2023 có sự thay đổi Khối 9 buổi 1, lớp 10D4, 11D2, 11N2 buổi 2 áp dụng từ ngày 28/11/2022

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Lịch tuần 16 từ 21/11 đến 27/11/2022
NTT
Lịch tuần 16 từ 21/11 đến 27/11/2022
Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022
NTT
Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 31/10/2022

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Lịch tuần 11 từ 17/10 đến 23/10/2022
NTT
Lịch tuần 11 từ 17/10 đến 23/10/2022
Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022
NTT
Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 17/10/2022

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.