Lịch tuần & TKB


Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023
NTT

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 06/02/2023

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 30/01/2023
NTT

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 30/01/2023

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/12/2022
NTT

Thời khóa biểu năm học 2022-2023 áp dụng từ ngày 19/12/2022

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Lịch tuần 18 từ 05/12 đến 11/12/2022
NTT
Lịch tuần 18 từ 05/12 đến 11/12/2022