Thời khóa biểu năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 14-09-2020

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây.

TKB và phòng học Câu lạc bộ: xem tại đây.

TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài, xem tại đây

Thời gian biểu: