TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

THÔNG BÁO

HIỆN NAY TRƯỜNG ĐÃ NHẬP ĐỦ SỐ HỌC SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017 – 2018 THEO CHỈ TIÊU, VÌ VẬY KHÔNG HẠ ĐIỂM CHUẨN (THEO CÁC DIỆN DỰ KHUYẾT).

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH