Thời gian

Nội dung

14h00 ngày
15/07/2017

Tập trung học sinh Khối 10: xem biên chế lớp, xây dựng Nội quy lớp học, nghe phổ biến Kế hoạch học GDQP - An ninh.

Từ 17/07/2017
đến 30/07/2017

Học sinh Khối 10 tham gia học GDQP – An ninh và trải nghiệm Học kì Quân đội tại Trường Quân sự Quân khu II (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc): Đợt 1 từ ngày 17/7-22/7; Đợt 2 (từ ngày 24/7-29/7).

07h30 ngày
29/07/2017

Khối 6 đến trường tham dự chương trình “Chào học sinh lớp 6”

Kính mời Cha mẹ học sinh tới tham dự.

31/07/2017

Tập trung học sinh, xem biên chế lớp và xây dựng Nội quy lớp học, xem thời khóa biếu và nhận Đồng phục.

+ 07h30: Khối 6, 7, 8, 9, 12

+ 14h00: Khối 10, 11

01/08/2017

Buổi học đầu tiên của năm học mới.