Danh sách học sinh lớp 9 dự kiểm tra khảo sát (lần 1) năm học 2022 - 2023

Danh sách SBD, phòng thi: Xem tại đây