1. Thầy Nguyễn Bá Đại - Thạc sĩ
  2. Thầy Lưu Quốc Hùng - Đại học
  3. Thầy Đào Hải Tiệp - Thạc sĩ (Nhóm trưởng)
  4. Cô Phạm Ngọc Tuyến - Đại học 

Thầy giáo Nguyễn Bá Đại

Thầy giáo Lưu Quốc Hùng

Thầy giáo Đào Hải Tiệp

Cô giáo Phạm Ngọc Tuyến