1. Cô Nguyễn Thị Hợp - Thạc sĩ (Phó Hiệu trưởng)
 2. Cô Đỗ Phương An - Thạc sĩ
 3. Cô Ma Thị Vũ Bình - Thạc sĩ
 4. Thầy Lê Văn Cường - Thạc sĩ (Tổ trưởng tổ Toán - Tin)
 5. Thầy Tạ Anh Cường - Tiến sĩ
 6. Cô Lê Thúy Diệu - Đại học
 7. Thầy Phạm Văn Du - Đại học
 8. Thầy Nguyễn Đạt Đăng - Tiến sĩ
 9. Thầy Nguyễn Minh Đức - Thạc sĩ
 10. Cô Trương Thị Hồng Hạnh - Đại học
 11. Thầy Bùi Duy Hưng - Tiến sĩ
 12. Thầy Nguyễn Văn Khiêm - Tiến sĩ
 13. Cô Cao Thị Thanh Lê - Thạc sĩ
 14. Cô Đỗ Thị Y Linh - Thạc sĩ
 15. Cô Lương Thị Phương Mai - Thạc sĩ
 16. Cô Đỗ Thị Phan Nga - Đại học
 17. Cô Phạm Hồng Ngọc - Đại học
 18. Cô Bùi Thị Lan Phương - Thạc sĩ
 19. Cô Nguyễn Thị Phương - Thạc sĩ
 20. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Thạc sĩ
 21. Cô Lê Thị Thanh Thủy - Thạc sĩ
 22. Thầy Nguyễn Văn Tráng - Thạc sĩ
 23. Cô Đặng Thị Thanh Xuân - Thạc sĩ
 24. Cô Nguyễn Thị Yến - Thạc sĩ

Cô giáo Nguyễn Thị Hợp

Cô giáo Đỗ Phương An

Cô giáo Ma Thị Vũ Bình

Thầy giáo Lê Văn Cường

Thầy Tạ Anh Cường

Cô giáo Lê Thuý Diệu

Thầy giáo Phạm Văn Du

Thầy giáo Nguyễn Đạt Đăng

Thầy giáo Nguyễn Minh Đức

Cô giáo Trương Thị Hồng Hạnh

Thầy giáo Bùi Duy Hưng

Thầy giáo Nguyễn Văn Khiêm

Cô giáo Cao Thị Thanh Lê

Cô giáo Đỗ Thị Y Linh

Cô giáo Đỗ Thị Phan Nga

Cô giáo Phạm Hồng Ngọc

Cô giáo Bùi Thị Lan Phương

Cô giáo Nguyễn Thị Phương

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm

Cô giáo Lê Thị Thanh Thuỷ

Thầy giáo Nguyễn Văn Tráng

Cô giáo Đặng Thị Thanh Xuân

Cô giáo Nguyễn Thị Yến

Cô giáo Lương Thị Phương Mai