1. Thầy Giáp Văn Cường - Tiến sĩ
  2. Thầy Lưu Minh Đức - Đại học
  3. Thầy Nguyễn Văn Hòa - Đại học
  4. Thầy Đinh Hùng Mạnh - Tiến sĩ
  5. Thầy Nguyễn Trần Thành Nam - Đại học
  6. Thầy Phạm Trường Nghiêm - Thạc sĩ (Nhóm trưởng)
  7. Cô Lê Thị Mai Oanh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ (Phó Hiệu trưởng)
  8. Cô Nguyễn Thị Lâm Quỳnh - Tiến sĩ
  9. Cô Bùi Thị Phương Thúy - Thạc sĩ

Thầy giáo Giáp Văn Cường

Thầy giáo Lưu Minh Đức

Thầy giáo Nguyễn Văn Hoà

Thầy giáo Đinh Hùng Mạnh

Thầy giáo Nguyễn Trần Thành Nam

Thầy giáo Phạm Trường Nghiêm

Cô giáo Lê Thị Mai Oanh

Cô giáo Nguyễn Thị Lâm Quỳnh

Cô giáo Bùi Thị Phương Thuý