1. Tổ Toán – Tin
  1. Tổ Lí – Hóa – Sinh – Công nghệ
  1. Tổ Ngữ văn
  1. Tổ Lịch sử - Địa lí – GDCD
  1. Tổ Tiếng Anh – GDTC
  1. Tổ Nghệ thuật
  1. Tổ Văn phòng