- Giáo viên coi kiểm tra có mặt tại phòng Hội đồng, buổi sáng: 7h00; buổi chiều: 13h30.
- Do số lượng phòng thi nhiều nên BGH điều động một số GV không có TKB đi coi kiểm tra.
- Kính đề nghị thầy/cô đến trường coi kiểm tra đầy đủ và đúng giờ, trường hợp nào xin nghỉ thầy/cô báo cáo BGH.

Sáng thứ 3, 18/04/2023: Phạm Hương (Anh), Vũ Anh, Ngô Cúc, Lê Cường, Giáp Cường, Kim Dung, Thùy Dương, Đạt Đăng, Trần Đức, Nguyễn Đức, Lưu Đức,Hương Giang, Thu Hà, Thúy Hà, Lê Hạnh, Triệu Hiền, Vũ Hiệp, Đăng Hoàng, Đỗ Hồng, Minh Huệ, Quốc Hùng, Đoàn Huyền, Lê Huyền, Vũ Huyền, Vũ Hương, Văn Khiêm, Hoàng Khuyên, Hải Liên, Thùy Linh, Mai Linh, Thanh Mai, Hùng Mạnh, Ngọc Minh, Thành Nam, Phan Nga, Trường Nghiêm, Hồng Nhung, Hà Phương, Lan Phương, Thanh Quang, Lâm Quỳnh, Nguyễn Tâm, Ngọc Toản, Hoàng Thái, Mai Thanh, Hương Thảo, Kiều Thu, Phạm Thủy, Thanh Thúy, Trần Thúy (Văn), Hồng Thúy, Huyền Thương, Thu Trang, Việt Trường, Châu Vân, Quốc Việt, Thành Vinh, Thanh Lê, Tiến Dũng, Diệu Khanh, Thanh Nhàn.

Chiều thứ 3, 18/04/2023: Kim Anh, Tạ Cường, Giáp Cường, Thúy Diệu, Kim Dung, Tiến Dũng, Bá Đại, Phạm Hương (Anh), Đạt Đăng, Nguyễn Đức, Hương Giang, Thu Hà, Triệu Hiền, Phùng Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Nguyễn Hòa, Minh Huệ, Lê Huyền, Thúy Loan, Tiến Lợi, Thanh Mai, Hùng Mạnh, Ngọc Minh, Thành Nam, Phan Nga, Hồng Ngọc, Thanh Nhàn, Hồng Nhung, Hà Phương, Nguyễn Phương, Hiền Phương, Thanh Quang, Xuân Quý, Lâm Quỳnh, Hải Tiệp, Ngọc Toản, Nguyễn Tú, Cẩm Tú, Thanh Tú, Ngọc Tuyến, Phạm Thành, Hương Thảo, Kiều Thắng, Lê Thu, Kiều Thu, Thanh Thúy, Trần Thúy (Văn), Diệu Thúy, Văn Thư, Thu Trang, Quỳnh Trang, Văn Tráng, Việt Trường, Châu Vân, Quốc Việt, Thanh Xuân, Thanh Lê, Đăng Hoàng, Vũ Anh, Vũ Hương, Lê Thảo.

Sáng thứ 4, 19/04/2023: Vũ Anh, Kim Anh, Lê Cường, Tạ Cường, Thúy Diệu, Phạm Du, Tiến Dũng, Thùy Dương, Bá Đại, Trần Đức, Hương Giang, Đỗ Hà, Thúy Hà, Lê Hạnh, Hồng Hạnh, Bùi Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Quốc Hùng, Lê Huyền, Vũ Huyền, Vũ Hương, Hoàng Khuyên, Hải Liên, Thùy Linh, Thúy Loan, Tiến Lợi, Ngọc Minh, Phan Nga, Trường Nghiêm, Hồng Ngọc, Cẩm Nhi, Hồng Nhung, Nguyễn Phương, Lan Phương, Xuân Quý, Nguyễn Tâm, Nguyễn Tú, Hoàng Thái, Mai Thanh, Phạm Thành, Hương Thảo, Viết Thắng, Kiều Thắng, Trần Thúy (Sử), Phạm Thủy, Thanh Thúy, Bùi Thúy, Văn Thư, Thu Trang, Quỳnh Trang, Văn Tráng, Việt Trường, Quốc Việt, Thành Vinh, Nguyễn Yến, Thanh Lê, Thu Phương, Đạt Đăng, Hà Phương, Thanh Mai, Thành Nam.

Chiều thứ 4, 19/04/2023: Ngô Cúc, Vũ Anh, Hồng Anh, Lê Cường, Tạ Cường, Phạm Du, Bá Đại, Trần Đức, Hương Giang, Thu Hà, Thúy Hà, Võ Hải, Hồng Hạnh, Bùi Hiền, Phùng Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Đăng Hoàng, Minh Huệ, Lê Huyền, Vũ Hương, Diệu Khanh, Văn Khiêm, Hải Liên, Thùy Linh, Thúy Loan, Tiến Lợi, Tiến Luận, Ngọc Minh, Thành Nam, Trường Nghiêm, Thanh Nhàn, Hà Phương, Xuân Quý, Hải Tiệp, Cẩm Tú, Thanh Tú, Ngọc Tuyến, Phạm Thành, Viết Thắng, Kiều Thắng, Lê Thu, Trần Thúy (Sử), Lê Thủy, Thanh Thúy, Trần Thúy (Văn), Diệu Thúy, Văn Thư, Huyền Thương, Thu Trang, Minh Trang, Quỳnh Trang, Văn Tráng, Việt Trường, Quốc Việt, Thành Vinh, Thanh Xuân, Nguyễn Yến, Nguyễn Anh, Thu Phương, Nguyễn Đức.

Sáng thứ 5, 20/04/2023: Bùi Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Nguyễn Hòa, Đăng Hoàng, Đỗ Hồng, Đoàn Huyền, Lê Huyền, Vũ Huyền, Hoàng Khuyên, Mai Linh, Tiến Lợi, Thanh Mai, Thành Nam, Thanh Nga, Cẩm Nhi, Nguyễn Phương, Xuân Quý, Lâm Quỳnh, Nguyễn Tú, Hoàng Thái, Mai Thanh, Phạm Thành, Lê Thảo, Phạm Thủy, Lê Thủy, Bùi Thúy, Văn Thư, Huyền Thương, Thu Trang, Minh Trang, Thanh Xuân, Nguyễn Yến, Nguyễn Anh, Phạm Hương (Anh), Ngô Cúc, Tạ Cường, Thúy Diệu, Kim Dung, Thùy Dương, Lưu Đức, Hương Giang.

Chiều thứ 5, 20/04/2023: Trần Đức, Nguyễn Đức, Thúy Hà, Võ Hải, Hồng Hải, Triệu Hiền, Bùi Hiền, Vũ Hiệp, Trọng Hiếu, Lê Hiếu, Nguyễn Hòa, Đăng Hoàng, Đỗ Hồng, Minh Huệ, Lê Huyền, Vũ Huyền, Vũ Hương, Trịnh Lan, Thùy Linh, Tiến Lợi, Tiến Luận, Thanh Mai, Ngọc Minh, Thanh Nga, Trường Nghiêm, Hà Phương, Lan Phương, Hiền Phương, Xuân Quý, Hải Tiệp, Ngọc Toản, Cẩm Tú, Thanh Tú, Ngọc Tuyến, Phạm Thành, Lê Thảo, Hương Thảo, Viết Thắng, Kiều Thắng, Lê Thu, Kiều Thu, Thanh Thúy, Diệu Thúy, Hồng Thúy, Văn Thư, Thu Trang, Quỳnh Trang, Việt Trường, Thu Phương, Nguyễn Anh, Phạm Hương (Văn), Vũ Anh, Hồng Anh, Lê Cường, Tiến Dũng, Bá Đại, Đạt Đăng, Ngô Cúc, Lưu Đức, Thanh Quang.