Đề môn Toán, mã đề 601, xem tại đây
Đề môn Tiếng Việt, xem tại đây
Đề môn Tiếng Anh, mã đề 123, xem tại đây