Lịch tuần & TKB


Thời khóa biểu năm học 2023-2024 thực hiện từ ngày 18/09/2023
NTT

Thời khóa biểu năm học 2023-2024 thực hiện từ ngày 18/09/2023

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu năm học 2023-2024 thực hiện từ ngày 06/09/2023
NTT

Thời khóa biểu năm học 2023-2024 thực hiện từ ngày 06/09/2023

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Lịch tuần 03 từ 28/08 đến 03/09/2023
NTT
Lịch tuần 03 từ 28/08 đến 03/09/2023
Lịch tuần 01 từ 14/08 đến 20/08/2023
NTT
Lịch tuần 01 từ 14/08 đến 20/08/2023