Lịch tuần & TKB


Thời khóa biểu năm học 2023-2024 thực hiện từ ngày 14/08/2023
NTT

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Thời khóa biểu CLB hè năm học 2022 - 2023 áp dụng từ ngày 05/06/2023
NTT
Thời khóa biểu CLB hè năm học 2022 - 2023
Thời khóa biểu CLB TDTT: Xem tại đây
Thời khóa biểu CLB Nghệ thuật: Xem tại đây
Thời khóa biểu CLB Khoa học: Xem tại đây
Thời khóa biểu tổng ôn cho HS Khối 9 và Khối 12 thực hiện từ ngày 24/5/2023
NTT
Thời khóa biểu tổng ôn cho HS Khối 9 và Khối 12 thực hiện từ ngày 24/5/2023 
Thời khóa biểu Khối 9: xem tại đây
Thời khóa biểu Khối 12: xem tại đây
Thời khóa biểu năm học 2022-2023 thực hiện từ ngày 24/04/2023
NTT

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 8, xem tại đây.

Thời khóa biểu khối 9: xem tại đây.

Lịch tuần 36 từ 10/04 đến 16/04/2023
NTT
Lịch tuần 36 từ 10/04 đến 16/04/2023