1. Thầy Trần Minh Đức - Thạc sĩ
  2. Thầy Nguyễn Văn Hải - Tiến sĩ
  3. Cô Bùi Thị Thu Hiền - Tiến sĩ
  4. Cô Đinh Thị Hồng Nhung - Thạc sĩ
  5. Thầy Vũ Ngọc Toản - Thạc sĩ
  6. Cô Ngọc Châu Vân - Thạc sĩ (Nhóm trưởng)

Thầy giáo Trần Minh Đức

Thầy giáo Nguyễn Văn Hải

Cô giáo Bùi Thị Thu Hiền

Cô giáo Đinh Thị Hồng Nhung

Thầy giáo Vũ Ngọc Toản

Cô giáo Ngọc Châu Vân