1. Cô H Th Yên công nhân làm sạch.  Ngày 15/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P201, đã trả lại cho em Nguyễn Tuấn Anh lớp 12A1

2. Học sinh Đào Việt Linh lớp 9A1, ngày 12/08 nhặt được điện thoại hiệu IPOTS, tại P103, đã trả lại cho em Nguyễn Đình Long học sinh lớp 11N2

3. Học sinh Trần Khánh Linh lớp 9A3, ngày 12/08 nhặt được điện thoại hiệu Iphone4 tại P106, đã trả lại cho em Phạm Trung Đức học sinh lớp 9A3

4. Học sinh Hoàng Đức Trung lớp 11A2, ngày 15/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia, vỏ mầu xanh tại P209, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

5. Học sinh Nguyễn Việt Anh lớp 10N1, ngày 15/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia mầu bạc tại P409, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

6. Học sinh Hoàng Trung Kiên lớp 11N3, ngày 18/08 nhặt được điện thoại hiệu AUS tại P217, đã trả lại cho em Lê Hiếu Minh học sinh lớp 11N1

7. Học sinh Đào Phương Linh lớp 9A7 ngày 18/08 nhặt được điện thoại hiệu Nokia tại P317, đã chuyển về phòng Bảo vệ, hiện nay chưa có người nhận

 

                                                                PHÒNG HÀNH CHÍNH