BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

1

Ông Nguyễn Công Dương

Trưởng ban

0913.067.792

Phụ trách chung

2

Ông Hoàng Ngọc Anh

Phó Trưởng ban

0983.291.188

Phụ trách khối 8

3

Bà Lê Mai Hoa

Phó Trưởng ban

0913.554.755

PT T.chính + khối 11

4

Bà Nguyễn Thi Thu Hà

Thường trực

0917.341.973

Phụ trách khối 9

5

Bà Trần Thị Kim 

Thường trực

0912.076.169

Phụ trách khối 7

6

Ông Đinh Nam Hải

Thường trực

0983.230.468

Phụ trách Thông tin

7

Ông Lưu Quang Tường

Thường trực

0913.340.145

Phụ trách khối 10

8

Bà Hoàng Thị Hồng Vân

Thường trực

0912.645.678

Phụ trách khối 6

9

Bà Dương T.Thanh Thủy

Thường trực

0979.723.888

Phụ trách khối 12