1. Thầy Nguyễn Tiến Dũng - Đại học (Nhóm trưởng Công nghệ)
  2. Cô Võ Thị Hải - Thạc sĩ (Tổ trưởng tổ Lí – Hóa – Sinh – Công nghệ)
  3. Cô Trần Thị Thuý Hà - Đại học
  4. Cô Nguyễn Thị Hiền - Thạc sĩ
  5. Cô Đỗ Thị Hồng - Thạc sĩ
  6. Thầy Nguyễn Viết Thắng - Tiến sĩ
  7. Cô Nguyễn Thị Trang - Đại học
  8. Thầy Nguyễn Danh Quân - Đại học

Thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng

Cô giáo Võ Thị Hải

Cô giáo Trần Thị Thuý Hà

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền

Cô giáo Đỗ Thị Hồng

Thầy giáo Nguyễn Viết Thắng

Cô giáo Nguyễn Thị Trang

Thầy giáo Nguyễn Danh Quân