1. Thầy Vũ Hồng Hải - Đại học (Nhóm trưởng)
  2. Thầy Lê Văn Hiếu - Đại học
  3. Thầy Nguyễn Đăng Hoàng - Đại học
  4. Cô Nguyễn Thị Hồng - Thạc sĩ
  5. Thầy Vũ Tiến Lợi - Thạc sĩ
  6. Thầy Nguyễn Tiến Luận - Đại học
  7. Cô Vũ Thanh Mai - Đại học
  8. Cô Chu Thị Thủy - Thạc sĩ
  9. Thầy Nguyễn Văn Thư - Đại học
  10. Cô Nguyễn Thị Trang - Đại học
  11. Thầy Đặng Quốc Việt - Đại học

Thầy giáo Vũ Hồng Hải

Thầy giáo Lê Văn Hiếu

Thầy giáo Nguyễn Đăng Hoàng

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng

Thầy giáo Vũ Tiến Lợi

Thầy giáo Nguyễn Tiến Luận

Cô giáo Vũ Thanh Mai

Cô giáo Chu Thị Thuỷ

Thầy giáo Nguyễn Văn Thư

Cô giáo Nguyễn Thị Trang

Thầy giáo Đặng Quốc Việt