1. Thầy Hà Chí Bắc - Đại học
 2. Thầy Bùi Ngọc Chu - Đại học (Tổ trưởng)
 3. Thầy Phan Văn Chức - Đại học
 4. Thầy Lê Việt Đức - Đại học
 5. Thầy Lê Văn Hào - Đại học
 6. Thầy Trần Trọng Hiếu - Đại học
 7. Thầy Lê Quốc Huy - Thạc sĩ
 8. Thầy Đào Như Khánh - Đại học
 9. Thầy Lê Xuân Quý - Đại học
 10. Thầy Nguyễn Tuấn Sơn - Đại học (Nhóm trưởng Mỹ thuật)
 11. Cô Đinh Thị Kiều Thu - Đại học
 12. Cô Nguyễn Thị Thuý - Đại học
 13. Cô Đào Thị Thanh Tú - Đại học

Thày giáo Hà Chí Bắc

Thầy giáo Bùi Ngọc Chu

Thầy giáo Phan Văn Chức

Thầy giáo Lê Việt Đức

Thầy giáo Lê Văn Hào

Thầy giáo Lê Quốc Huy

Thầy giáo Đào Như Khánh

Thầy giáo Lê Xuân Quý

Thầy giáo Nguyễn Tuấn Sơn

Cô giáo Đinh Thị Kiều Thu

Cô giáo Nguyễn Thị Thuý

Cô giáo Đào Thị Thanh Tú