1. Cô Đào Thị Thu Hiền - Đại học
  2. Cô Triệu Thị Thu Hiền - Thạc sĩ (Nhóm trưởng)
  3. Cô Nguyễn Thị Tú Hồng - Thạc sĩ
  4. Cô Hồ Thị Diệu Thúy - Thạc sĩ
  5. Cô Trần Thị Hồng Thúy - Thạc sĩ 

Cô giáo Đào Thị Thu Hiền

Cô giáo Triệu Thị Thu Hiền

Cô giáo Nguyễn Thị Tú Hồng

Cô giáo Hồ Thị Diệu Thuý

Cô giáo Trần Thị Hồng Thuý