1. Thầy Trần Thanh Quang - Thạc sĩ
  2. Cô Nguyễn Thị Phương Thanh – Tiến sĩ
  3. Cô Lê Thị Thu - Tiến sĩ (Tổ trưởng)
  4. Cô Trần Thị Thúy - Thạc sĩ
  5. Cô Phạm Thị Thủy - Thạc sĩ

 

Thầy giáo Trần Thanh Quang

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh

Cô giáo Lê Thị Thu

Cô giáo Trần Thị Thuý

Cô giáo Phạm Thị Thuỷ