1. Cô Vũ Thị Anh - Thạc sĩ
  2. Cô Nguyễn Thị Thu Hà - Đại học (Nhóm trưởng)
  3. Cô Vũ Thị Thanh Nga - Thạc sĩ
  4. Cô Ngô Thị Cúc - Đại học

Cô giáo Vũ Thị Anh

Cô giáo Ngô Thị Cúc

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà

Cô giáo Vũ Thị Thanh Nga