1. Đ/c Cao Mai Anh - Đại học
 2. Đ/c Nguyễn Quốc Chỉnh - 12/12
 3. Đ/c Bùi Thị Chung - Đại học
 4. Đ/c Đỗ Thị Hương Giang - Đại học
 5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Giang - Thạc sĩ
 6. Đ/c Nguyễn Minh Hằng - Thạc sĩ
 7. Cô Vũ Thị Hiệp - Thạc sĩ
 8. Đ/c Nguyễn Thị Hồng - 12/12
 9. Cô Ứng Thị Duyệt Hồng - Cao đẳng
 10. Cô Phạm Thị Hương Lan - Đại học
 11. Cô Lê Thị Loan - Đại học (Tổ trưởng)
 12. Đ/c Nguyễn Tiến Lợi - 12/12
 13. Đ/c Lê Tuấn Minh - Trung cấp
 14. Thầy Nguyễn Danh Quân - Đại học
 15. Đ/c Nguyễn Ngọc Quyến - 12/12
 16. Đ/c Đỗ Như Quỳnh - Đại học
 17. Đ/c Trần Đăng Tuấn - Đại học
 18. Đ/c Phạm Thị Thu Trang - Đại học
 19. Đ/c Lê Việt Trường - Đại học

Đ/c Cao Mai Anh

Đ/c Nguyễn Quốc Chỉnh

Đ/c  Bùi Thị Chung

Đ/c Đỗ Thị Hương Giang

Đ/c Nguyễn Thị Thu Giang

Đ/c Nguyễn Minh Hằng

Đ/c Vũ Thị Hiệp

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

Đ/c Ứng Thị Duyệt Hồng

Đ/c Phạm Thị Hương Lan

Đ/c Lê Thị Loan

Đ/c Nguyễn Tiến Lợi

Đ/c Lê Tuấn Minh

Đ/c Nguyễn Danh Quân

Đ/c  Nguyễn Ngọc Quyến

Đ/c Đỗ Như Quỳnh

Đ/c Trần Đăng Tuấn

Đ/c Phạm Thị Thu Trang

Đ/c Lê Việt Trường