1.    Em Trần Văn Toàn học sinh lớp 10A2. Ngày 24/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone5 tại Phòng V04 nhà V, đã trả lại cho em Trần Quý Sơn học sinh lớp 10D4

2.    Em Hoàng Hoàng Ngân học sinh lớp 10N3. Ngày 28/11 nhặt được điện thoại hiệu OPPO tại P218, đã trả lại cho em Nguyễn Quốc Doanh học sinh lớp 10A1

3.    Em Nguyễn Ngọc Phương Linh học sinh lớp 10D2. Ngày 28/11 nhặt được điện thoại hiệu iPhone6 tại P204, đã trả lại em Hoàng Yến Linh học sinh lớp 12D2

                                                         PHÒNG HÀNH CHÍNH