1. Học sinh Nguyễn Chí Hiển, lớp 6A1 nhặt được 100.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

2. Học sinh Lương Thùy Dung, lớp 7A6 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

3. Học sinh Nguyễn Hà Khánh Linh, lớp 6A3 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

4. Học sinh Vũ Ngọc Trâm Anh, lớp 6A1 nhặt được 25.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

5. Học sinh Nguyễn Minh Hoàng, lớp 7A6 nhặt được 35.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

6. Học sinh Nguyễn Thanh Thùy Anh, lớp 8A7 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

7. Học sinh Hoàng Hải An, lớp 12N2 nhặt được 50.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

8. Học sinh Vũ Khải, lớp 9A8 nhặt được 25.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

9. Học sinh Nguyễn Tuấn Hùng, lớp 9A6 nhặt được 01 ví da màu xanh trong đó có 72.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

10.  Học sinh Trần Linh Chi, lớp 6A7 nhặt được 01 ví da trong đó có 78.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

11.  Học sinh Nguyễn Quang Hưng, lớp 8A7 nhặt đưuọc điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Hoàng Trần Bảo Nhi, lớp 8A2

12.  Học sinh Nguyễn Duy Trịnh Thái Hưng, lớp 6A1 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

13.  Học sinh Nguyễn Minh Đức, lớp 7A5 nhặt được 20.000 đồng hiện nay chưa có người nhận

14.  Học sinh Vũ Mai Trang, lớp 7A3 nhặt được điện thoại Nokia đã trả lại cho HS Nguyễn Trần Khoa Nam, lớp 8A6.